Pleurothallis palliolata
Eichenfeis  
$20.00
Pleurothallis allenii
$36.00
Pleurothallis restrepiodes 'dragonstone'  
(alternate views)   
$20.00 (See Specials)
Pleurothallis phyllocardia
$25.00
Pleurothallis gracillima
$18.00
Pleurothallis Myoxanthus
serripetalus    (2 feet tall)
$30.00   (3 to 4 canes)
Pleurathallis laeluosa
$18.00  (one small division)
Pleurothallis
lateola                 
$25.00
Pleurothallis endotrachys
$27.00
Pleurothallis phalangiffera
   $28.00
Restrepia (A)   
$18
Restrepia guttalata sp
    $18
Restrepia sp - reddish
color         
$18