Sobralia macrantha
$55
Sobralia macrantha 'Bro
P1' Sobralia Yapiensis
'B'
$38  (reaches
approx 15")
Sobralia parents peruvian sp
x ecuador sp.  Plant reaches
13 to 15 inches tall  
$85
Both species are macrantha
Sobralia sp powellii
$100 (not available)
Sobralia xantholeuca
'Terry's Favorite' x
Sob.. leuceola  
$65
Sobralia mirabilis
sp.                   
$45
Sobralia macrantha
(alba x sib)
$28

Unfortunately,
Sobrallia is
unavailable for
shipping.